...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Tú Anh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Võ Thị Kim Oanh
Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề mang tính khái quát chung về công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân; nghiên cứu và phân tích cụ thể từng nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự; tìm hiểu và đánh giá thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự, từ đó tác giả đề xuất giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác này của Viện kiểm sát nhân dân.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI TU ANH 318 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm