...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Phi Thoàng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Đỗ Minh Khôi
Tóm tắt: Làm rõ hệ thống các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn trong công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật. Trên cơ sở đó, khảo sát thực trạng thực hiện quy định pháp luật về tuyển dụng và sử dụng công chức của cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ ra các hạn chế trong quy định của pháp luật và thực trạng thực hiện, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và sử dụng đội ngũ công chức. Tổng luận vấn đề lý ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN PHI THOANG 342 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm