...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Cao Vũ Minh
Tóm tắt: Mục đích đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách toàn diện các quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với viên chức. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử lý kỷ luật đối với viên chức.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI HONG THAO 201 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm