...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lâm Bá Phong
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm
Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và thực trạng giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Tân An, nêu thực trạng cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân, chỉ ra những bất hợp lý, những tồn tại trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã. Trên cơ sở đó đề ra quan điểm và một số giải pháp tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Tân An, Long An.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SAU SBV - LAM BA PHONG 359 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm