...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thành Trung
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan Nhật Thanh
Tóm tắt: Mục đích nghiên cứu của luận văn là dưới góc độ lý luận và thực trạng về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện (từ thực tiễn tỉnh Bình Phước) để đưa những giải pháp để góp phần hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THANH TRUNG 477 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm