...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Dương Kim Thế Nguyên
Tóm tắt: Luận văn có mục đích làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử, đồng thời phát hiện, đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành và việc thực thi pháp luật bảo vệ TTCN của NTD trong TMĐT. Từ đó, bổ sung và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ TTCN của NTD trong TMĐT ở Việt Nam.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHAM THI QUYNH TRANG 367 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm