...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Anh Tú
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Ngọc Anh Đào
Tóm tắt: Luận văn muốn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp sáng tạo cũng như sự cần thiết phải ban hành các quy định về hỗ trợ DNNVVKNST. Thực trạng pháp luật hỗ trợ DNNVVKNST, thực tiễn thi hành tại Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra định hướng và một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật hỗ trợ DNNVVKNST, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUYNH NGUYEN ANH TU 697 Kb ( lượt tải) (4 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm