...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Minh Thư
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Bùi Văn Trịnh
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Đề xuất các hàm ý chính sách góp phần cải thiện thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - LE MINH THU 403 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm