...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Phương Thúy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ BHXH ngắn hạn tại tỉnh Kiên Giang, từ đó, đề xuất các hàm ý chính sách để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ BHXH ngắn hạn tại tỉnh Kiên Giang.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN PHUONG THUY 309 Kb (1 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm