...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hoàng Văn Long
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Hồng Tín
Tóm tắt: Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và tính ổn định của mô hình tôm – rừng kết hợp. Qua đó, đề xuất nhóm giải pháp can thiệp cải thiện hiệu quả sản xuất mô hình góp phần nâng cao sinh kế và ổn định đời sống cho nông dân.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV-HOANG VAN LONG 697 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm