...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Thị Thương Châu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất kiến nghị nhằm gia tăng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.

Tìm kiếm thêm