...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trầm Thị Thúy Kiều
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Đức Kỳ
Tóm tắt: Đánh giá tác động của văn hóa tổ chức đến hiệu quả làm việc tại ngân hàng nông nghiệp nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2383_LUAN VAN SBV - TRAM THI THUY KIEU 1687 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm