...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Huỳnh Nga
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Lê Thành Lân
Tóm tắt: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết để xác định các nhân tố ảnh hưởng và quy trình quản lý chi NSNN cho Giáo dục. Phân tích, đánh giá thực trạng để thấy những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý chi NSNN cho Giáo dục tại huyện Châu Thành thời gian qua. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cho Giáo dục tại Huyện Châu Thành trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2384_LUAN VAN SBV - TRAN THI HUYNH NGA 1238 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm