...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Nguyễn Vân Vi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Thái Anh Hòa
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay ngân hàng của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm giúp các DNNVV có thể tiếp cận được lượng vốn vay ngân hàng thuận lợi hơn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - PHAM NGUYEN VAN VI 284 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm