...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ngân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trần Huy Hoàng
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý rủi ro trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN Trà Vinh. Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN Trà Vinh, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi.

Tìm kiếm thêm