...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Minh Trung
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao
Tóm tắt: Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng phi chính thức của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, để từ đó có những hàm ý chính sách nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của tín dụng phi chính thức đến nông hộ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN MINH TRUNG 457 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm