...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Hưởng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn của nông hộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh) và đề xuất hàm ý chính sách nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của nông hộ tại ngân hàng này trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN VAN HUONG 605 Kb (2 lượt tải) (4 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm