...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Cung Vàng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Văn Tài
Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý thuyết và thực trạng công tác QLNN đối với hoạt động XDCB bằng nguồn vốn ngân sách công trên địa bàn huyện An Minh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình QLNN đối với HĐ ĐTXDCB bằng nguồn vốn ngân sách (NS) trên địa bàn huyện An Minh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV-TRAN CUNG VANG 515 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm