...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Công Tính
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Thái Anh Hòa
Tóm tắt: Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp kê khai thuế tại Chi cục Thuế thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, đề xuất các gợi ý chính sách nhằm cải thiện tình hình tuân thủ thuế của doanh nghiệp.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV- NGUYEN CONG TINH 443 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm