...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trương Mỹ Ngọc
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Đức Kỳ
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo và đề xuất các hàm ý chính sách giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 lalv2037 45 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm