...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Thị Kim Xuyến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Đặng Thanh Hà
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của lao động trực tiếp trong ngành sản xuất công nghiệp tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất những hàm ý chính sách để nâng cao sự hài lòng trong công việc của lao động trực tiếp trong ngành sản xuất công nghiệp tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV- DUONG THI KIM XUYEN 253 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm