...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Xuân Hòa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Lê Long Hậu
Tóm tắt: Mục tiêu chính của đề tài phân tích tình hình quản lý thu - chi quỹ BHXH, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý thu - chi quỹ BHXH, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ BHXH trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV-LE XUAN HOA 257 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm