...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Triệu Văn Nguyện
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Lê Quang Thông
Tóm tắt: Với mục tiêu tìm hiểu kết quả, hiệu quả của sản xuất theo mô hình phát triển cánh đồng lớn, đồng thời xác định những khó khăn trong quá trình thực hiện phát triển cánh đồng lớn, từ đó góp phần đưa ra những giải pháp để phát triển sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn tại huyện Mỹ Xuyên trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRIEU VAN NGUYEN 164 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm