...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đoàn Thị Ngọc
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá mức thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ đồng bào dân tộc Khmer nhằm xây dựng các giải pháp nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LV SBV - DOAN THI NGOC 410 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm