...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thanh Hào
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phan Văn Đàn
Tóm tắt: Trên cơ sở xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng KCB tại các trạm y tế trên địa bàn huyện huyện Vũng Liêm, Từ đó đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng KCB tại các trạm y tế trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THANH HAO 443 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm