...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Hữu Đặng
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả về kinh tế của tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp chính sách nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tiểu dự án trong các giai đoạn tiếp theo.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN HUU TAI 231 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm