...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Út Mến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Diệp Thanh Tùng
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức quản lý Nhà nước về kinh tế, đề xuất giải pháp để nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ công chức quản lý Nhà nước về kinh tế cấp huyện.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI UT MEN 294 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm