...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hứa Phước Đại
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Nguyện
Tóm tắt: Trên cơ sở khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đề tài tập trung làm rõ các vấn đề về mức độ hài lòng của người dân đến công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Từ đó, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân liên quan đến công tác này.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUA PHUOC DAI 225 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm