...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Bé
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: Sáu
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính công thành phố Trà Vinh. Từ kết quả đó, tác giả đề xuất hàm ý chính sách giúp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính công thành phố Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN BE SAU 353 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm