...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đặng Thị Thái Anh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Tiết Khánh
Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu các khía cạnh, biểu hiện cụ thể vấn đề sinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi của học sinh trong Trường PT DTNT THPT tỉnh Trà Vinh thông qua các hoạt động sáng tạo, hoạt động rèn luyện kỹ năng, hoạt động vui chơi, giải trí và hoạt động vì phúc lợi cộng đồng để thấy được lối sống, tư duy, hưởng thụ, nhận thức, khả năng rèn luyện cũng như chất lượng giáo dục và đào tạo của trường đối với học sinh hiện nay. Ngoài ra, tác giả cho biết những thành tựu và các yếu tố tác động đến sinh ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2446_LUAN VAN SBV - DANG THI THAI ANH 3971 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm