...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Chung Hoa
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Ngô Minh Oanh
Tóm tắt: Luân văn mô tả các sinh hoạt trong đời sống tinh thần của sư sãi Khmer Trà Vinh. Thông qua việc mô tả, phân tích đời sống tinh thần của sư sãi Khmer Trà Vinh, luận văn tiến hành xác định các nhu cầu sư sãi Khmer Trà Vinh trong bối cảnh hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là nguồn tư liệu để tham khảo, giảng dạy trong lĩnh vực văn hóa tôn giáo của người Khmer Nam Bộ nói chung, người Khmer Trà Vinh nói riêng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2447_LUAN VAN SBV - THACH CHUNG HOA 6333 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm