...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Minh Lâm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương
Tóm tắt: Tác giả nghiên cứu vấn đề “Lễ hội dân gian với hoạt động du lịch ở tỉnh Trà Vinh” để nhận diện các giá trị văn hóa của một số lễ hội dân gian ở Trà Vinh trong thời gian qua, với tư cách các lễ hội đó là một dạng tài nguyên văn hóa, một loại hình du lịch văn hóa. Thông qua việc phân tích, đánh giá thuận lợi, khó khăn cũng như cơ hội, thách thức đối với việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của lễ hội dân gian trong thời gian tới, tác giả đề xuất các khuyến nghị để bảo tồn, phát huy các giá trị ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2450_LUAN VAN SBV - DUONG MINH LAM 14636 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm