...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Heng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan An
Tóm tắt: Luận văn đi sau tìm hiểu cách thức tổ chức tang lễ truyền thống của người Khmer Trà Vinh, từ đó làm rõ những giá trị văn hóa trong tang lễ để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Khmer Trà Vinh. Thực trạng và những biến đổi trong tang lễ của người Khmer Trà Vinh. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, giải pháp tích cực giúp gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, những bản sắc văn hoá dân tộc và giải pháp xoá bỏ những hủ tục, khâu tổ chức rườm rà trong tang lễ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2451_LUAN VAN SBV - THACH HENG 2621 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview

Tìm kiếm thêm