...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Năng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hữu Đặng
Tóm tắt: Phân tích thực trạng tình hình người dân tham gia BHXH tự nguyện tại huyện Trà Cú, xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHXH tự nguyện, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện góp phần đảm bảo an sinh lâu dài cho người dân sau khi hết tuổi lao động tại huyện Trà Cú.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV-THACH NANG 289 Kb ( lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm