...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Kha
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Đoàn Thị Phương Diệp
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và quy định của pháp luật về nghĩa vụ cấp dưỡng. Từ đó, hoàn thiện nâng cao hiệu quả của việc thực hiện chế độ cấp dưỡng ở nước ta hiện nay. Từ đó, chỉ ra một số giải pháp cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật về cấp dưỡng nói riêng và hệ thống pháp luật nước ta nói chung nhằm gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - NGUYEN THI TUYET KHA 420 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm