...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phước Minh Hiệp
Tóm tắt: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ Khmer nghèo ở tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ Khmer nghèo ở tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN THI HONG NHI 477 Kb (1 lượt tải) (17 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm