...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Văn Hữu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: GS. TS. Lê Chí Quế
Tóm tắt: Hệ thống và làm rõ vai trò, đặc điểm, giá trị của dân ca Khmer trong đời sống văn hóa của mình. Qua đó, đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khả thi phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2641_Luan an TS LE VAN HUU 56053 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm