...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh số 01 Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nâng cao sự hài lòng và chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trong giai đoạn tới.

Tìm kiếm thêm