...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Đông
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Tấn Phước
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về phát triển dịch vụ Thương mại cổ phần để đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre rút ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp thiết thực để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Đồng Khởi, tỉnh Bến Tre nhằm gia tăng thị phần, năng cao năng lực cạnh tranh.

Tìm kiếm thêm