...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thư
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Tấn Phước
Tóm tắt: Xác đinh các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các gợi ý về chính sách để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho nông hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Tìm kiếm thêm