...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lại Tiến Dĩnh
Tóm tắt: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ tại Agribank Chi nhánh Thành phố Trà Vinh. Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ tại chi nhánh thời gian tới.

Tìm kiếm thêm