...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Minh Thùy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Ngọc Toàn
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ của công tác chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Châu Thành – tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện KSNB của công tác chi thường xuyên NSNN tại KBNN Châu Thành – tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2664_LUAN VAN SBV- NGUYEN MINH THUY 887 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm