...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Ngọc Thi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: TS. Lê Hoàng Phúc
Tóm tắt: Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2667_LUAN VAN SBV - LE NGOC THI 1398 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm