...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đoàn Phúc Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2020
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán của tổ chức Công đoàn tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả TCCTKT của tổ chức Công đoàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2665_LUAN VAN SBV - DOAN PHUC LINH 1628 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm