...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Hồng Nhật Huy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trần Văn Tấn
Tóm tắt: Tối ưu hóa vận hành trong hệ thống điện huyện Long Hồ là một trong những vấn đề quan trọng, từ đó áp dụng đối với các huyện khác nhằm quy hoạch mở rộng hệ thống lưới điện để đảm bảo vận hành cung cấp điện có dự phòng trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp đầu tư lưới điện hiệu quả, vị trí vận hành tối ưu các thiết bị nhằm hạn chế thời gian mất điện, số lần mất điện và tổng số khách hàng mất điện khi thực hiện công tác hay sự cố ngoài ý muốn để đảm bảo hệ thống điện vận hành ...

Tìm kiếm thêm