...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Ngọc Xuân
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Minh Hòa
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời, từ số liệu tiềm năng bức xạ mặt trời phân tích và mô phỏng bằng các phần mềm khác nhau, cho ra kết quả là sự tác động của nhà máy điện mặt trời đến sự ổn định của hệ thống điện tỉnh Trà Vinh như: tần số, điện áp cũng như giới hạn truyền tải của các thiết bị trên hệ thống. Nhằm đáp ứng các quy định, quy phạm về giải pháp và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ đối với các nhà máy điện mặt trời khi đấu nối vào hệ thống điện 220kV. Vì vậy, giá trị điện áp vận ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 2675_LUAN VAN SBV - HUYNH NGOC XUAN 10898 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm