...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Hoàng Chương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Quang Vinh
Tóm tắt: Đề tài làm rõ một số vấn đề về đặc điểm dàn nhạc Ngũ âm trong sinh hoạt văn hóa của người Khmer Vĩnh Trạch Đông, nhằm thể hiện rõ về vai trò và giá trị của dàn nhạc Ngũ âm trong cộng đồng người Khmer.

Tìm kiếm thêm