...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Dương Hương
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hương
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu giúp người đọc có thể tìm hiểu rõ nét về quá trình hình thành, phát triển sân khấu Dù kê tỉnh Sóc Trăng, ảnh hưởng sân khấu Dù kê đến đời sống văn hóa người Khmer trên địa bàn huyện Long phú. Quy nạp những thành tố, những đặc điểm giá trị vốn tồn tại trong nghệ thuật sân khấu Dù kê tỉnh Sóc Trăng. Công trình nghiên cứu tiếp tục góp phần bổ sung tư liệu cho việc nghiên cứu loại hình nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp Nam Bộ từ gốc độ văn hóa học.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Khoa luan Duong Huong 3400 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview

Tìm kiếm thêm