...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lâm Thị Hồng Tơ
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Thạch Thị Rọ Mu Ni
Tóm tắt: Đề tài “Vai trò của âm nhạc trong lễ cưới của người Khmer huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng” bước đầu trình bày, giới thiệu khái quát và tương đối đầy đủ đặc trưng trong lễ cưới của người Khmer ở Trần Đề, Sóc Trăng, đặc biệt là về các nghi thức được thực hiện trong lễ cưới, đồng thời phân tích làm rõ vai trò, giá trị của âm nhạc trong lễ cưới người Khmer. Từ việc phân tích vai trò, giá trị truyền thống hết sức quan trọng của âm nhạc trong lễ cưới, chúng tôi đã đưa ra một số giải pháp, đề xuất, kiến nghị ...

Tìm kiếm thêm