...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Sơn Thị Thanh Lan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: ThS. Lâm Quang Vinh
Tóm tắt: Nhận diện nguồn gốc, sự giao lưu, ý nghĩa, nghi thức tổ chức, cúng tế của tín ngưỡng thờ Neak tà. Cung cấp luận cứ khoa học góp phần vào việc hoạch định chính sách phát triển văn hóa tinh thần, tâm linh trong cộng đồng người Khmer ở Hòa Thuận dưới góc nhìn văn hóa là mục tiêu, động lực của sự phát triển
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 Khoaluan TN Son Thi Thanh Lan 6485 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (5) Xem preview

Tìm kiếm thêm